White cloud mountain minnow: care, size, lifespan, tankmates